คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ • อายุระหว่าง 18-30 ปี • จบการศึกษาภาคบังคับหรือได้รับการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 17 ปี •…

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

• อายุระหว่าง 18-30 ปี
• จบการศึกษาภาคบังคับหรือได้รับการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 17 ปี
• มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาทางราชการภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาลักเซมเบิร์ก เยอรมัน หรือ ฝรั่งเศส
• สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง
• มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 1 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

• ทำงานเพียง 5 ชั่วโมง/วัน หรือ 30 ชั่วโมง/อาทิตย์
• ไดรับค่าตอบแทนจำนวน 480.74 ยูโร
• ได้หยุดอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์
• ได้วันหยุดพักร้อน 3.4 สัปดาห์ในระยะเวลาหนึ่งปี
• ฟรีประกันภัยและสุขภาพ
• ฟรีคอร์สเรียนภาษา (ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน หรือ ฝรั่งเศส)
• โอกาสที่จะได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมลักเซมเบิร์ก ได้เพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆกว่า 26 ประเทศในยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก็น
• ได้รับความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากเอเจนซี่ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube