How to Apply

ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีประสบการเลี้ยงเด็ก : ทางออแพร์ อัลเทอร์เนทิฟจะออกใบส่งตัวและแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์เลี้ยงเด็ก ให้ท่านเพื่อนำไปยืนกับสถาณรับเลี้ยงเด็กที่ผู้สมัครประสงค์ที่เข้ารับการฝึกเพื่อเก็บสะสมประสบการณ์

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงเด็กมาแล้ว : ท่านจะได้รับใบสมัครเพื่อไปกรอกข้อมูลทันที เมื่อผู้สมัครได้ทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครต้องทำการส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครให้กับทางออแพร์อัลเทอร์เนทิฟ หลังจากนั้นเราจะดำเนินการการตรวจสอบข้อมูล เอกสารทุกอย่างร่วมถึงบุคคลอ้างอิงด้วย

Pre-match
สำหรับกระบวนการออนไลน์โปรไฟล์ ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารเหล่านี้
1. ใบสมัครที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. จดหมายเขียนถึงครอบครัว
3. ใบรับรองประสบการณ์เลี้ยงเด็ก

  1. รูปภาพของตนเองที่ทำกิจกรรมต่างๆ รูปตนเองกับครอบครัวและเพื่อนๆ รูปที่ถ่ายกับเด็กที่ผู้สมัครเคยเลี้ยงดูหรือเด็กๆที่สถาณรับเลี้ยงเด็กเมื่อทางเราได้รับเอกสารทุกอย่างจากท่านเรียบร้อยแล้ว เราจะโทรเข้าไปทำการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับภาษาของผู้สมัครนั้นๆ ในช่วงที่ออนไลน์ ออแพร์ อัลเทอร์เนทิฟ จะทำการติดต่อกับผู้สมัครอยู่ตลอดเวลาเพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวของสถาณะการออนไลน์ ในกรณีที่มีครอบครัวแสดงความสนใจในตัวผู้สมัครเราจะเตรียมการเรื่องการสัมภาษณ์ทางสไกป์โดยนัดหมายวันเวลาที่ทั้งผู้สมัครและครอบครัวสะดวกที่สุดโดยทันที

After-match
ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้สิ้นสุด ทาง ออแพร์ อัลเทอเนทิฟ จะติดต่อผู้สมัครกลับไปเพื่อประเมินความพึ่งพอใจและการเข้ากันได้ของทั้งสองฝ่าย ทำการต่อรองกับครอบครัวในเรื่องของการช่วยเหลือค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ร่วมถึงเงื่อนไขในการทำงานต่างๆที่ผู้สมัครกับครอบครับยังไม่ได้ทำการตกลงกัน

** ในกรณีที่ผู้สมัครและครอบครัวอุปถัมภ์ตกลงที่จะเข้าโครงการร่วมกัน (Match) ทางผู้สมัครจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการ ตามเวลาที่ผู้สมัครได้ตกลงกันไว้กับทางออแพร์ อัลเทอร์เนทิฟ