Terms & Conditions


ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง

  • ข้อมูลทุกอย่างของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกเผยแพร่หรือถูกนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
  • ราคาค่าบริการที่ผู้สมัครออแพร์จะต้องชำระคือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเอกสารค่าบริการที่ออแพร์ได้รับ
  • วิธีการชำระเงินคือการโอนผ่านธนาคาร หลังจากที่ทางเราได้รับจำนวนเงินที่โอนเข้ามาแล้ว เราจะทำการออกใบเสร็จรับเงินให้
  • กำหนดการชำระเงินหลังแมชตามวันเวลาที่ผู้สมัครได้ทำการตกลงกับทาง ออแพร์ อัลเทอเนทิฟ
  • ภายหลังจากที่กระบวนการแมชเสร็จสิ้น ผู้สมัครออแพร์สามารถเลือกที่จะ 1.ใช้อีเมล์ตัวใหม่ที่ทางเราสร้างขึ้นมาให้ หรือ 2.ทำการลบหรือยกเลิกบัญชีอีเมล์ตัวนั้น
  • หากผู้สมัครเปลี่ยนใจหรือยกเลิกข้อตกลงกับครอบครัวหลังกระบวนการแมช ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางเราจะไม่คืนเงินที่ชำระเข้ามาแล้ว เพราะถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้สมัครนั้นๆเอง
  • อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเป็นกรณีการยกเลิกที่กระทำโดยครอบครัว ทางเราจะชดเชยโดยการดำเนินการสรรหาครอบครัวใหม่ให้กับผู้สมัครแทน
  • สำหรับกระบวนการทำเรื่องขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องทำการชำระเงินเข้ามาก่อนครึ่งหนึ่งของค่าบริการเป็นค่าประกันส่วนจำนวนเงินส่วนที่เหลือผู้สมัครสามารถชำระภายหลังที่ทำการยืนเรื่องขอวีซ่ากับทางสถาณทูตแล้ว

**การดำเนินเรื่อง ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้จะไม่ถูกคืนในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า เนื่องจากกรมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ คือผู้พิจารณาวีซ่าของผู้สมัคร ซึ่งมิใช่ความรับผิดชอบของทางเอเจนซี่

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube