Terms & Conditions


ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง

  • ข้อมูลทุกอย่างของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกเผยแพร่หรือถูกนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
  • ราคาค่าบริการที่ผู้สมัครออแพร์จะต้องชำระคือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเอกสารค่าบริการที่ออแพร์ได้รับ
  • วิธีการชำระเงินคือการโอนผ่านธนาคาร หลังจากที่ทางเราได้รับจำนวนเงินที่โอนเข้ามาแล้ว เราจะทำการออกใบเสร็จรับเงินให้
  • กำหนดการชำระเงินหลังแมชตามวันเวลาที่ผู้สมัครได้ทำการตกลงกับทาง ออแพร์ อัลเทอเนทิฟ
  • ภายหลังจากที่กระบวนการแมชเสร็จสิ้น ผู้สมัครออแพร์สามารถเลือกที่จะ 1.ใช้อีเมล์ตัวใหม่ที่ทางเราสร้างขึ้นมาให้ หรือ 2.ทำการลบหรือยกเลิกบัญชีอีเมล์ตัวนั้น
  • หากผู้สมัครเปลี่ยนใจหรือยกเลิกข้อตกลงกับครอบครัวหลังกระบวนการแมช ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางเราจะไม่คืนเงินที่ชำระเข้ามาแล้ว เพราะถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้สมัครนั้นๆเอง
  • อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเป็นกรณีการยกเลิกที่กระทำโดยครอบครัว ทางเราจะชดเชยโดยการดำเนินการสรรหาครอบครัวใหม่ให้กับผู้สมัครแทน
  • สำหรับกระบวนการทำเรื่องขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องทำการชำระเงินเข้ามาก่อนครึ่งหนึ่งของค่าบริการเป็นค่าประกันส่วนจำนวนเงินส่วนที่เหลือผู้สมัครสามารถชำระภายหลังที่ทำการยืนเรื่องขอวีซ่ากับทางสถาณทูตแล้ว

**การดำเนินเรื่อง ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้จะไม่ถูกคืนในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า เนื่องจากกรมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ คือผู้พิจารณาวีซ่าของผู้สมัคร ซึ่งมิใช่ความรับผิดชอบของทางเอเจนซี่