Au Pair Alternative ได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนโดยเข้าไปสอนภาษอังกฤษพื้นฐานให้กับน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนในหมู่บ้านในเขตอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และเรื่องราวการท่องเที่ยวในทวีปยุโรปให้กับน้องๆเพื่อเป็นแรงผลักดันในการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ น้องๆเหล่านี้ไม่ได้แย่เรื่องภาษาและมีความสนใจในเรื่องของภาษาดีมากเค้าแค่ขาดบุคลากรครูที่มีความสามารถและพจนานุกรมที่จะใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง…

Au Pair Alternative ได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนโดยเข้าไปสอนภาษอังกฤษพื้นฐานให้กับน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนในหมู่บ้านในเขตอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และเรื่องราวการท่องเที่ยวในทวีปยุโรปให้กับน้องๆเพื่อเป็นแรงผลักดันในการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ น้องๆเหล่านี้ไม่ได้แย่เรื่องภาษาและมีความสนใจในเรื่องของภาษาดีมากเค้าแค่ขาดบุคลากรครูที่มีความสามารถและพจนานุกรมที่จะใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง ออแพร์ อัลเทอร์เนทีฟจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเพื่อช่วยพัฒนาศักษภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของกันเด็กๆในชุมชนที่ด้อยโอกาส เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยในแบบที่ยั่งยืน #aupairalternative

One Reply to “Au Pair Alternative ได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนโดยเข้าไปสอนภาษอังกฤษพื้นฐานให้กับน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนในหมู่บ้านในเขตอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และเรื่องราวการท่องเที่ยวในทวีปยุโรปให้กับน้องๆเพื่อเป็นแรงผลักดันในการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ น้องๆเหล่านี้ไม่ได้แย่เรื่องภาษาและมีความสนใจในเรื่องของภาษาดีมากเค้าแค่ขาดบุคลากรครูที่มีความสามารถและพจนานุกรมที่จะใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube